Regulamin promocji „Frezarka MY PERFECT DRILL z rabatem 70 zł (rabat 25%)”

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1.     Organizatorem promocji pod nazwą „Frezarka MY PERFECT DRILL z rabatem 70 zł (rabat 25%)” jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki MYLAQ oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.mylaq.pl (dalej jako: Organizator).

2.     Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.

3.     Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.mylaq.pl, w zakresie w jakim Klient będzie korzystał z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego.

4.     Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

5.     Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora..

§ 2. Zasady promocji

1.    Czas trwania Promocji: od 09.05.2024 r. godz. 11:00 do 28.05.2024 r. do godz. 08:59 lub do  wyczerpania asortymentu objętego Promocją, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2.    Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)      sklep internetowy www.mylaq.pl,

b)     wybrane punkty sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem punktów sprzedaży działających pod logiem „Fale Loki Koki” – o włączeniu Promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu sprzedaży. Szczegółowe warunki oraz zasady obowiązywania promocji można uzyskać w określonym punkcie sprzedaży

3.    Warunki Promocji w miejscach wskazanych w § 2 ust. 2 lit b) Regulaminu, mogą różnić się od przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z Promocji określa odrębny regulamin, który dostępny jest w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. Regulamin promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej, o którym mowa powyżej ustalany jest przez właściciela danego punktu sprzedaży detalicznej, który jest organizatorem promocji w tym miejscu.

4.    W ramach Promocji, każdy Klient spełniający warunki określone w § 1 ust. 5 Regulaminu, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu co najmniej jednej sztuki frezarki MY PERFECT DRILL (numer katalogowy: M817) dostępnej w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma możliwość zakupu jej w promocyjnej cenie 209,99 zł – tj. rabatem w wysokości 25%.

5.    Promocją objęta jest frezarka MY PERFECT DRILL (nr katalogowy M817) oferowana przez Organizatora oraz dostępna w wybranym miejscu sprzedaży.

6.    W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu frezarki do paznokci MY PERFECT DRILL (numer katalogowy: M817) w promocyjnej cenie 209,99 zł (rabat 25%), za pośrednictwem sklepu internetowego www.mylaq.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na co najmniej jedną sztukę frezarki do paznokci MY PERFECT DRILL, poprzez dodanie frezarki do koszyka zakupowego w sklepie internetowym www.mylaq.pl. Ważneaby Klient mógł uzyskać rabat na zakup frezarki do paznokci MY PERFECT DRILL, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.mylaq.pl. Cena za zakup frezarki do paznokci MY PERFECT DRILL zostanie automatycznie obniżona do ceny 209,99 zł podczas realizacji transakcji.

7.    W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu frezarki do paznokci MY PERFECT DRILL (numer katalogowy: M817) w promocyjnej cenie 209,99 zł (rabat 25%), za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do nabycia co najmniej jednej sztuki frezarki do paznokci MY PERFECT DRILL dostępnej w wybranym miejscu sprzedaży. Rabat na zakup frezarki do paznokci MY PERFECT DRILL poprzez obniżenie jej ceny do wysokości 209,99 zł, zostanie naliczony bezpośrednio przy kasie.

8.    Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 ust. 4. – 7. Regulaminu.

9.    Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

 

§ 3. Postanowienia końcowe

1.    Regulamin promocji dostępny jest za pośrednictwem strony sklepu internetowego www.mylaq.pl.

2.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.

3.    Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.mylaq.pl.

4.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.mylaq.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.