Regulamin promocji „4 lakiery hybrydowe + lampa LED za 1 zł”

§ 1. Postanowienia ogólne

1.    Organizatorem promocji pod nazwą „4 lakiery hybrydowe + lampa LED za 1 zł” (zwanej dalej: Promocją) jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki MYLAQ oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.mylaq.pl (dalej jako: Organizator).

2.    Promocja ma na celu wypromowanie produktów oraz uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.

3.    Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.mylaq.pl, w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.

4.    Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

5.    Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.).

§ 2. Zasady Promocji

1.    Czas trwania Promocji: od 07.05.2024 godz. 11:00 do 23.05.2024 godz. 08:59 lub do wyczerpania produktów objętych Promocją, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2.    Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)      sklep internetowy www.mylaq.pl;

b)     wybrane punkty sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem punktów sprzedaży działających pod logiem „Fale Loki Koki” – o włączeniu Promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu sprzedaży. Szczegółowe warunki oraz zasady obowiązywania promocji można uzyskać w określonym punkcie sprzedaży detalicznej.

3.    Warunki Promocji w miejscach wskazanych w § 2 ust. 2 lit b) Regulaminu, mogą różnić się od przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z Promocji określa odrębny regulamin, który dostępny jest w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. Regulamin promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej, o którym mowa powyżej ustalany jest przez właściciela danego punktu sprzedaży detalicznej, który jest organizatorem promocji
w tym miejscu.

4.    W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu zestawu składającego się z co najmniej 4 sztuk dowolnych lakierów hybrydowych spośród objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, uzyska prawo do zakupu w ramach tej samej transakcji jednej sztuki lampy LED 10W/36 w kolorze białym (numer katalogowy: M604), w promocyjnej cenie za 1 zł.

5.    Promocją objęte są wszystkie lakiery hybrydowe, bazy i topy marki MYLAQ dostępne w wybranym miejscu sprzedaży, z wyłączeniem lakierów hybrydowych 3w1 MY PEN oraz produktów z kategorii OUTLET.

6.    W celu skorzystania z promocji oraz uzyskania prawa do zakupu lampy LED – 10W/36 (numer katalogowy: M604) w promocyjnej cenie za 1 zł, za pośrednictwem sklepu internetowego www.mylaq.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na co najmniej 4 dowolne lakiery hybrydowe spośród objętych Promocją oraz dostępnych w sklepie internetowym www.mylaq.pl, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie do koszyka zakupowego w sklepie internetowym www.mylaq.pl, wybranych produktów Organizatora oraz jednej lampy LED – 10W/36 w kolorze białym (numer katalogowy: M604). Ważne – aby Klient mógł dokonać zakupu lampy LED – 10W/36 w promocyjnej cenie, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.mylaq.pl. Po wykonaniu powyższych czynności cena zakupu lampy LED zostanie automatycznie obniżona do ceny 1 zł podczas realizacji transakcji.

7.    W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu lampy LED – 10W/36 (numer katalogowy: M604) w promocyjnej cenie za 1 zł za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do nabycia co najmniej 4 szt. dowolnych lakierów spośród objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży oraz jednej lampy LED – 10W/36 w kolorze białym (numer katalogowy: M604). Rabat na zakup lampy LED – 10W/36 w kolorze białym (numer katalogowy: M604), zostanie naliczony bezpośrednio przy kasie

8.    W przypadku spełnienia przez Klienta, podczas jednej transakcji, wielokrotności warunku określonego w § 2 ust. 4 Regulaminu, Klient nie nabywa prawa do zakupu odpowiednio wielokrotnej ilości lamp LED – 10W/36, na warunkach promocyjnych. 

9.    Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 ust. 4. – 8. Regulaminu.

10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

 

§ 3. Postanowienia końcowe

1.    Regulamin promocji dostępny jest za pośrednictwem strony sklepu internetowego www.mylaq.pl.

2.    Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.mylaq.pl, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy skutkuje tym, że warunki Promocji określone w § 2 Regulaminu, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.

3.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu Promocji.

4.    Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.mylaq.pl.

5.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.mylaq.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.