Regulamin promocji „Spring Sale” 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji pod nazwą „Spring Sale” jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki MYLAQ oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.mylaq.pl (dalej jako: Organizator).

2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.

3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.mylaq.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.

4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.. 

§ 2. Zasady promocji 

1. Czas trwania Promocji: od 17.04.2024 r. godz. 10:00 do 07.05.2024 r. do godz. 10:59 lub do  wyczerpania asortymentu objętego Promocją, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a) sklep internetowy www.mylaq.pl;

b) wybrane stacjonarne punkty sprzedaży detalicznej – z wyłączeniem punktów sprzedaży działających pod logiem „Fale Loki Koki” - o włączeniu Promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu sprzedaży. Szczegółowe warunki oraz zasady obowiązywania Promocji można uzyskać w określonym punkcie sprzedaży detalicznej.

3. Warunki Promocji w miejscach wskazanych w § 2 ust. 2 lit b) Regulaminu, mogą różnić się od przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z Promocji określa odrębny regulamin, który dostępny jest w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. Regulamin promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej, o którym mowa powyżej ustalany jest przez właściciela danego punktu sprzedaży detalicznej, który jest organizatorem promocji w tym miejscu.

4. W ramach Promocji, każdy Klient spełniający warunki określone w § 1 ust. 5 Regulaminu, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu co najmniej jednego produktu spośród objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma rabat na zakup wybranych produktów do 70%, którego wysokość będzie uzależniona od kategorii zakupionych produktów. Szczegółowe informacje w zakresie wysokości przyznanego rabatu zawarte zostały w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

5. Promocją objęte są wybrane produkty marki MYLAQ oferowane przez Organizatora oraz dostępne za pośrednictwem wybranego miejsca sprzedaży, szczegółowo wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu.

6. Szczegółowa lista produktów objętych Promocją, wraz z informacją o wysokości przyznanego w ramach Promocji, na ich zakup rabatu, zawarta została w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

7. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu produktów objętych Promocją z rabatem w wysokości do 50%, za pośrednictwem sklepu internetowego www.mylaq.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na dowolną ilość produktów objętych Promocją oraz dostępnych w sklepie internetowym www.mylaq.pl, poprzez dodanie wybranych produktów do koszyka zakupowego w sklepie internetowym www.mylaq.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.mylaq.pl. Cena za zakupy produktów objętych Promocją, zostanie automatycznie obniżona podczas realizacji transakcji, o przyznany w ramach Promocji rabat. 

8. W celu skorzystania z Promocji za pośrednictwem miejsc wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie dokonać zakupu co najmniej jednego produktu spośród objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, w terminie określonym w § 2 ust. 1 Regulaminu. Rabat na zakup produktów objętych Promocją zostanie naliczony bezpośrednio przy kasie. 

9. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 ust. 4. – 8. Regulaminu. 

10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

1. Regulamin promocji dostępny jest za pośrednictwem strony sklepu internetowego www.mylaq.pl

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji. 

3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.mylaq.pl

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.mylaq.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

Załącznik nr 1 do regulaminu ”Spring Sale” 

Indeks

Opis towaru

Spring Sale

M626

Lakier hybrydowy 5 ml UV Gel Polish - My Fresh Peppermint

11,5

M031

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Arielle Mist

11,5

M003

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Classic White

16,09

M005

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My English Rose

16,09

M590

Lakier hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Special Day (nowa formuła)

16,09

M589

Lakier hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Blue Lagoon (nowa formuła)

11,5

M122

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5ml - My Clear Sky

11,5

M685

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Sweet Milkshake

11,5

M008

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Hot Magenta

11,5

M060

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Heather Bunch

11,5

M812

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml – My Fatal Poison

11,5

M006

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Radiant Orchid

11,5

M108

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Selfie

11,5

M790

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Spicy Dragon Fruit

12,5

M785

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Blue Dots

17,49

M630

Lakier hybrydowy 5 ml UV Gel Polish - My Calmy Hyacinth

16,09

M909

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Lilac Flakes

16,09

M910

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Pink Flakes

16,09

M725

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Energy Cocktail

16,09

M917

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Milky Flakes

16,09

M787

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Nude Dots

17,49

M673

Lakier hybrydowy 5 ml - My Fresh Dragon Fruit

12,5

M708

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Hot Macchiato

11,5

M100-2

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Sparkling Galaxy

11,5

M860

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Bluish Energy

12,5

M702

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Bright Green

12,5

M908

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Blue Flakes

16,09

M922

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Delicate Promise

17,49

M923

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Rosy Promise

17,49

M924

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Pinky Promise

17,49

M925

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Peachy Promise

17,49

M926

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Minty Promise

17,49

M928

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Bluish Promise

17,49

M929

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Sparkly Promise

17,49

M104

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Base 2in1

18,74

M002

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Top

18,74

M807

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml – My Orange Cover Base

12,5

M808

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Violet Cover Base

12,5

M783

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Cover Base Natural Rose

18,74

M083

Lakier Hybrydowy MyLaQ 5 ml - My Base-Hard Gel

18,74

M806

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml – My Yellow Cover Base

12,5

M809

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Green Cover Base

12,5

M204-2

My UV Gel Polish Remover 100 ml

7,49

M203-2

My Cleaner 100 ml

7,49

M688

Guma ochronna do skórek MY GUM 5 ml

11,18

M428

MY MULTICOLOUR FOIL

2,5

M611

Pyłek MY LUNA EFFECT 01 1g

6,5

M612

Pyłek MY LUNA EFFECT 02 1g

6,5

M296

My Disco Ball 0,3g

8,5

M236

MY DREAM

12,5

M904

Lakier hybrydowy MYLAQ 5 ml - My Modern Pink

16,09