Regulamin promocji „Lampa 50% taniej przy zakupie frezarki” 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji pod nazwą „Lampa 50% taniej przy zakupie frezarki” (zwanej dalej: Promocją) jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki MYLAQ oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.mylaq.pl (dalej jako: Organizator).

2. Promocja ma na celu wypromowanie produktów oraz uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży. 

3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.mylaq.pl. 

4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.).

§ 2. Zasady Promocji

1. Czas trwania Promocji: od 29.02.2024 godz. 9:00 do 28.03.2024 godz. 08:59 lub do wyczerpania produktów objętych Promocją, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a) sklep internetowy www.mylaq.pl,

b) wybrane punkty sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem punktów sprzedaży działających pod logiem „Fale Loki Koki” – o włączeniu Promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu sprzedaży. Szczegółowe warunki oraz zasady obowiązywania promocji można uzyskać w określonym punkcie sprzedaży.

3. Warunki promocji w miejscach wskazanych w § 2 ust. 2 lit b) Regulaminu, mogą różnić się od przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z Promocji określa odrębny regulamin, który dostępny jest w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. Regulamin promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej, o którym mowa powyżej ustalany jest przez właściciela danego punktu sprzedaży detalicznej, który jest organizatorem promocji w tym miejscu.

4. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu frezarki (indeks: M817), objętej Promocją oraz dostępnej w wybranym miejscu sprzedaży, uzyska prawo do zakupu w ramach tej samej transakcji 1 szt. lampy LED 18W/36W w kolorze białym (numer katalogowy: M391), z rabatem wynoszącym w ramach Promocji 50% - cena zakupu z uwzględnieniem rabatu wynosić będzie 49,99 zł. 

5. Promocją objęta jest lampa LED 18W/36W (numer katalogowy: M391), dostępna w wybranym miejscu sprzedaży.

6. W celu skorzystania z promocji oraz uzyskania prawa do zakupu lampy LED – 18W/36 (numer katalogowy: M391) w promocyjnej cenie 49,99 zł, za pośrednictwem sklepu internetowego www.mylaq.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na frezarkę (indeks: M817), w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie do koszyka wybranych produktów Organizatora, dostępnych w sklepie internetowym www.mylaq.pl. Po wykonaniu powyższych czynności Organizator, w koszyku zakupowym udostępni możliwość dodania do koszyka zakupowego lampy LED – 18W/36 w kolorze białym (numer katalogowy: M391), której cena zostanie obniżona do ceny 49,99 zł. Ważne – aby Klient mógł dokonać zakupu produktów objętych Promocją w promocyjnej cenie, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.mylaq.pl.

7. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu lampy LED – 18W/36 (numer katalogowy: M391) w promocyjnej cenie za 49,99 zł, za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do nabycia w ramach jednej transakcji frezarki (indeks M817) spośród dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży oraz jednej sztuki lampy LED – 18W/36 w kolorze białym (numer katalogowy: M391). Cena za zakup jednej sztuki lampy LED – 18W/36 w kolorze białym (numer katalogowy: M391), zostanie obniżona bezpośrednio przy kasie

8. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 ust. 4. – 7. Regulaminu.

9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

1. Regulamin promocji dostępny jest za pośrednictwem strony sklepu internetowego www.mylaq.pl.

2. Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.mylaq.pl przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy  skutkuje tym, że warunki Promocji określone w § 2 Regulaminu, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu Promocji. 

4. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.mylaq.pl. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.mylaq.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.