Regulamin promocji „MY DREAM rabat -50% lipiec 2024 ” 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji pod nazwą „MY DREAM rabat -50% lipiec 2024” 

jest COSMO GROUP sp. z o.o. (dawniej COSMO GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.) z siedzibą w Poznaniu, ul. Jasielska 10A (60-476 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0001106339, NIP: 9721241158; REGON: 302250849, kapitał zakładowy: 750.000,00 zł., będący właścicielem marki NEONAIL, a także sklepu internetowego dostępnego pod adresami: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).

2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.

3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.mylaq.pl. 

4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady promocji 

1. Czas trwania Promocji: od 10.07.2024 r. godz. 10:00 do 22.07.2024 r. do godz. 08:59 lub do  wyczerpania asortymentu objętego Promocją, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a) sklep internetowy www.mylaq.pl;

b) wybrane stacjonarne punkty sprzedaży detalicznej – z wyłączeniem punktów sprzedaży działających pod logiem „Fale Loki Koki” - o włączeniu Promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu sprzedaży. Szczegółowe warunki oraz zasady obowiązywania Promocji można uzyskać w określonym punkcie sprzedaży detalicznej.

3. Warunki Promocji w miejscach wskazanych w § 2 ust. 2 lit b) Regulaminu, mogą różnić się od przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z Promocji określa odrębny regulamin, który dostępny jest w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. Regulamin promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej, o którym mowa powyżej ustalany jest przez właściciela danego punktu sprzedaży detalicznej, który jest organizatorem promocji w tym miejscu.

4. W ramach Promocji, każdy Klient spełniający warunki określone w § 1 ust. 5 Regulaminu, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu co najmniej jednego dowolnego produktu spośród objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma rabat na zakup wybranych produktów 50%  

5. Promocją objęte są wybrane produkty marki MYLAQ oferowane przez Organizatora oraz dostępne za pośrednictwem wybranego miejsca sprzedaży, wskazane poniżej:

a) BAZA DO LAKIERÓW HYBRYDOWYCH - MY PEEL OFF BASE – numer katalogowy M677;

b) LAKIER HYBRYDOWY MY BASE-HARD GEL  – numer katalogowy M083;

c) GUMA OCHRONNA DO SKÓREK MY GUM – numer katalogowy M688;

d) CĄŻKI DO SKÓREK 3 MM MYLAQ – numer katalogowy M865;

e) LAKIER HYBRYDOWY MY FUCHSIA ERA  – numer katalogowy M930;

f) LAKIER HYBRYDOWY MY SANGRIA ERA – numer katalogowy M931;

g) LAKIER HYBRYDOWY MY FLAME ERA – numer katalogowy M932;

h) LAKIER HYBRYDOWY MY JUICY ERA – numer katalogowy M933.

6. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu produktów objętych Promocją z rabatem w wysokości 50%, za pośrednictwem sklepu internetowego www.mylaq.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na dowolną ilość produktów objętych Promocją oraz dostępnych w sklepie internetowym www.mylaq.pl, poprzez dodanie wybranych produktów do koszyka zakupowego w sklepie internetowym www.mylaq.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.mylaq.pl. Cena za zakupy produktów objętych Promocją, zostanie automatycznie obniżona podczas realizacji transakcji, o przyznany w ramach Promocji rabat. 

7. W celu skorzystania z Promocji za pośrednictwem miejsc wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie dokonać zakupu co najmniej jednego produktu spośród objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, w terminie określonym w § 2 ust. 1 Regulaminu. Rabat na zakup produktów objętych Promocją zostanie naliczony bezpośrednio przy kasie. 

8. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 ust. 4. – 8. Regulaminu. 

9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

1. Regulamin promocji dostępny jest za pośrednictwem strony sklepu internetowego www.mylaq.pl. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji. 

3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.mylaq.pl. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.mylaq.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.