§ 1. Postanowienia ogólne

1.     Organizatorem promocji pod nazwą „1+2 na naklejki” jest COSMO GROUP sp. z o.o. (dawniej COSMO GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.) z siedzibą w Poznaniu, ul. Jasielska 10A (60-476 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0001106339, NIP: 9721241158; REGON: 302250849, kapitał zakładowy: 750.000,00 zł., będący właścicielem marki NEONAIL, a także sklepu internetowego dostępnego pod adresami: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).

2.     Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.

3.     Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.mylaq.pl, w zakresie w jakim Klient będzie korzystał z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego.

4.     Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

5.     Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

 

§ 2. Zasady promocji

1.    Czas trwania Promocji: od 24.06.2024 r. godz. 10:00 do 22.07.2024 r. godz. 8:59 lub do wyczerpania asortymentu objętego Promocją, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2.    Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a.    sklep internetowy www.mylaq.pl.

b.   wybrane punkty sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem punktów sprzedaży działających pod logiem „Fale Loki Koki” – o włączeniu Promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu sprzedaży. Szczegółowe warunki oraz zasady obowiązywania promocji można uzyskać w określonym punkcie sprzedaży detaliczne.

3.    Warunki Promocji w miejscach wskazanych w § 2 ust. 2 lit b) Regulaminu, mogą różnić się od przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z Promocji określa odrębny regulamin, który dostępny jest w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. Regulamin promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej, o którym mowa powyżej ustalany jest przez właściciela danego punktu sprzedaży detalicznej, który jest organizatorem promocji w tym miejscu.

4.    W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona, w ramach jednej transakcji, zakupu co najmniej 3 szt. dowolnych produktów objętych Promocją, które dostępne będą w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma możliwość nabycia 2 najtańszych, spośród wybranych produktów, w promocyjnej cenie za 1 zł za jeden produkt.

5.    Promocją objęte są wszystkie naklejki do paznokci marki MYLAQ, które będą dostępne w wybranym punkcie sprzedaży, z wyłączeniem produktów z kategorii OUTLET.

6.    W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu dwóch wybranych produktów spośród objętych Promocją w promocyjnej cenie za 1 złoty za jeden produkt, za pośrednictwem sklepu internetowego www.mylaq.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie poprzez dodanie do koszyka co najmniej 3 szt. dowolnych produktów objętych Promocją oraz dostępnych w sklepie internetowym www.mylaq.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez kliknięcie „Kupuje i płacę” w sklepie internetowym www.mylaq.pl. Cena za zakup dwóch najtańszych spośród wybranych produktów objętych Promocją, zostanie automatycznie obniżona podczas realizacji transakcji, do ceny 1 zł za jeden wybrany produkt.

7.    W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu dwóch wybranych produktów spośród objętych Promocją w promocyjnej cenie za 1 złoty za jeden produkt, za pośrednictwem miejsc wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do nabycia zestawu składającego się z trzech sztuk dowolnych produktów spośród objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży. Rabat na zakup dwóch najtańszych produktów, spośród wybranych przez Klienta, zostanie naliczony bezpośrednio przy kasie

8.    Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 ust. 4 – 7 Regulaminu.

9.    Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

 

§ 3. Postanowienia końcowe

1.    Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej: www.mylaq.pl.

2.    Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.mylaq.pl, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy skutkuje tym, że warunki Promocji określone w § 2 Regulaminu, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.

3.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.

4.    Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.mylaq.pl.

5.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.mylaq.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.