Regulamin promocji „Frezarka MY PERFECT DRILL + zestaw do zdejmowania hybrydy”

 

§ 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem promocji pod nazwą „Frezarka MY PERFECT DRILL + zestaw do zdejmowania hybrydy” jest COSMO GROUP sp. z o.o. (dawniej COSMO GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.) z siedzibą w Poznaniu, ul. Jasielska 10A (60-476 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0001106339, NIP: 9721241158; REGON: 302250849, kapitał zakładowy: 750.000,00 zł., będący właścicielem marki NEONAIL, a także sklepu internetowego dostępnego pod adresami: www.neonail.pl (dalej jako: Organizator).

1.     Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.

2.     Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.mylaq.pl.

3.     Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

4.     Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

 

§ 2. Zasady promocji

1.    Czas trwania Promocji: od 19.06.2024 r. godz. 09:00 do 08.07.2024 r. godz. 8:59 lub do wyczerpania asortymentu objętego Promocją, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2.    Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a.    sklep internetowy www.mylaq.pl.

b.   wybrane punkty sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem punktów sprzedaży działających pod logiem „Fale Loki Koki” – o włączeniu Promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu sprzedaży. Szczegółowe warunki oraz zasady obowiązywania promocji można uzyskać w określonym punkcie sprzedaży detaliczne.

3.    Warunki Promocji w miejscach wskazanych w § 2 ust. 2 lit b) Regulaminu, mogą różnić się od przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z Promocji określa odrębny regulamin, który dostępny jest w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. Regulamin promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej, o którym mowa powyżej ustalany jest przez właściciela danego punktu sprzedaży detalicznej, który jest organizatorem promocji w tym miejscu.

4.    W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu frezarki MY PERFECT DRILL (indeks M817) objętej Promocją, dostępnej w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma możliwość nabycia Zestawu do zdejmowania hybrydy (indeks: M945), w promocyjnej cenie za 1 zł za jeden zestaw.

5.    Promocją objęta jest frezarka MY PERFECT DRILL (indeks: M817), zestaw do zdejmowania hybrydy (indeks: M945).

6.    W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu zestawu do zdejmowania hybrydy (indeks: M945) w promocyjnej cenie za 1 złoty za jeden zestaw, za pośrednictwem sklepu internetowego www.mylaq.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie poprzez dodanie do koszyka produktów: frezarki MY PERFECT DRILL (indeks: M817) oraz zestawu do zdejmowania hybrydy (indeks: M945) objętych Promocją oraz dostępnych w sklepie internetowym www.mylaq.pl Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez kliknięcie „Kupuje i płacę” w sklepie internetowym www.mylaq.pl. Cena za zakup zestawu do zdejmowania hybrydy (indeks: M945), zostanie automatycznie obniżona podczas realizacji transakcji, do ceny 1 zł za jeden zestaw.

7.    W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu zestawu do zdejmowania hybrydy (indeks M945) w promocyjnej cenie za 1 złoty za jeden zestaw, za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do nabycia frezarki MY PERFECT DRILL (indek: m817) oraz zestawu do zdejmowania hybrydy (indeks: M945) objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży. Cena za zakup zestawu do zdejmowania hybryd (indeks: M945), zostanie obniżona bezpośrednio przy kasie.

8.    Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 ust. 4 – 7 Regulaminu.

9.    Promocja nie łączy się z innymi promocjami ani kodami rabatowymi.

 

§ 3. Postanowienia końcowe

1.    Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej: www.mylaq.pl.

2.    Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.mylaq.pl, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy skutkuje tym, że warunki Promocji określone w § 2 Regulaminu, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.

3.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.

4.    Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.mylaq.pl.

5.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.mylaq.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.