Regulamin promocji „Promocja progowa” - w sklepie internetowym www.mylaq.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji pod nazwą „Promocja progowa” jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki MYLAQ oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.mylaq.pl (dalej jako: Organizator).

2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.

3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.mylaq.pl .

4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.. 

§ 2. Zasady promocji 

1. Czas trwania Promocji: od 29.02.2024r. godz. 10:00 do 14.03.2024r. do godz. 13:59 lub do  wyczerpania asortymentu objętego Promocją, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a) sklep internetowy www.mylaq.pl, 

3. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu dowolnych produktów Organizatora, objętych Promocją oraz dostępnych w sklepie internetowym www.mylaq.pl, otrzyma rabat na zakup wszystkich wybranych produktów, którego wysokość uzależniona będzie od wartości złożonego przez Klienta zamówienia, zgodnie z poniższymi informacjami: 

a) Za zamówienie produktów objętych Promocją, których wartość przekracza kwotę 50 PLN – przyznany w ramach Promocji rabat wynosi 20%;

b) Za zamówienie produktów objętych Promocją, których wartość przekracza kwotę 80 PLN – przyznany w ramach Promocji rabat wynosi 30%;

c) Za zamówienie produktów objętych Promocją, których wartość przekracza kwotę 150 PLN – przyznany w ramach Promocji rabat wynosi 35%.

4. Wskazana w § 2. ust. 3 lit. a) – c) Regulaminu wartość zakupów nie obejmuje kosztów dostawy zamówionych produktów. 

5. Promocją objęte są wszystkie produkty marki MYLAQ dostępne w sklepie internetowym www.mylaq.pl z wyłączeniem kategorii: zestawy, urządzenia, Outlet oraz lakiery: M917,M904.

6. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania rabatu na zakup wybranych produktów Organizatora, za pośrednictwem sklepu internetowego www.mylaq.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na produkty Organizatora objęte Promocją, o wartości wskazanej w § 2. ust. 4 Regulaminu, w terminie wskazanym w § 2. ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie wybranych produktów do koszyka zakupowego w sklepie internetowym www.mylaq.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat na zakup produktów objętych Promocją, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2. ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.mylaq.pl. Wartość koszyka zostanie automatycznie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat.

7. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 ust. 3. – 6. Regulaminu. 

8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

1. Regulamin promocji dostępny jest za pośrednictwem strony sklepu internetowego www.mylaq.pl. 

2. Klientowi, który skorzysta z Promocji przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy  skutkuje tym, że warunki Promocji określone w § 2 Regulaminu, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji. 

4. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.mylaq.pl. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.mylaq.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.