§ 1. Postanowienia ogólne

1.     Organizatorem promocji pod nazwą „Zestaw M920 + 2 lakiery hybrydowe za 2 zł ” jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki MYLAQ oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.mylaq.pl (dalej jako: Organizator).

2.     Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.

3.     Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.mylaq.pl, w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.

4.     Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

5.     Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

 

§ 2. Zasady promocji

1.    Czas trwania Promocji: od 22.02.2024 r. godz. 9:30 do 4.03.2024 r. do godz. 08:59 lub do  wyczerpania asortymentu objętego Promocją, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2.    Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)    sklep internetowy www.mylaq.pl,

b)   wybrane stacjonarne punkty sprzedaży detalicznej – z wyłączeniem punktów sprzedaży działających pod logiem „Fale Loki Koki” - o włączeniu Promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu sprzedaży. Szczegółowe warunki oraz zasady obowiązywania Promocji można uzyskać w określonym punkcie sprzedaży detalicznej.

3.      Warunki Promocji w miejscach wskazanych w § 2 ust. 2 lit b) Regulaminu, mogą różnić się od przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z Promocji określa odrębny regulamin, który dostępny jest w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. Regulamin promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej, o którym mowa powyżej ustalany jest przez właściciela danego punktu sprzedaży detalicznej, który jest organizatorem promocji w tym miejscu.

4.      W ramach Promocji, każdy Klient spełniający warunki określone w § 1 ust. 5 Regulaminu, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu co najmniej jednego zestawu MY STARTER SET (numer katalogowy: M920) dostępnego w sklepie internetowym www.mylaq.pl, otrzyma możliwość zakupu w ramach tej samej transakcji dwóch lakierów w promocyjnej cenie za 1 zł/sztuka, spośród wybranych lakierów wskazanych w § 2 ust. 4 Regulaminu. dwóch określonych indeksów (lakier Milky Flakeslakier  indeks M917 oraz  Modern Pink indeks M904).

5.    Promocją objęte są wybrane lakiery hybrydowe, oferowane przez Organizatora oraz dostępne w sklepie internetowym www.mylaq.pl, wskazane poniżej:

a)   Lakier hybrydowy My Milky Flakes  (nr katalogowy M917);

b)    Lakier hybrydowy My Modern Pink (nr katalogowy M904).

6.    W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu dwóch lakierów hybrydowych (numer katalogowy: M917 oraz M920) w promocyjnej cenie 1 zł/sztuka, za pośrednictwem sklepu internetowego www.mylaq.pl, Klient zobowiązany będzie w ramach jednej transakcji złożyć zamówienie na co najmniej jeden zestaw MY STARTER SET oraz 2 szt. wybranych lakierów hybrydowych, spośród wskazanych w § 2 ust. 4 Regulaminu, poprzez dodanie wybranych produktów do koszyka zakupowego w sklepie internetowym www.mylaq.pl. Ważneaby Klient mógł uzyskać rabat na wybrane lakiery hybrydowe, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.mylaq.pl. Cena za zakup lakierów hybrydowych zostanie automatycznie obniżona do ceny  1 zł za sztukę podczas realizacji transakcji.

7.    W celu skorzystania z Promocji za pośrednictwem miejsc wskazanych w § 2 ust. 2 lit. b) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie dokonać zakupu co najmniej jednego produktu spośród objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, w terminie określonym w § 2 ust. 1 Regulaminu. Rabat na zakup produktów objętych Promocją zostanie naliczony bezpośrednio przy kasie.

8.    Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 ust. 4. – 7. Regulaminu.

9.    Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

 

§ 3. Postanowienia końcowe

1.    Regulamin promocji dostępny jest za pośrednictwem strony sklepu internetowego www.mylaq.pl.

2.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.

3.    Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.mylaq.pl.

4.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.mylaq.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.