Regulamin konkursu „MYLAQXMOONJWLR”

§ 1. Informacje ogólne

1.   Organizatorem Konkursu jest Cosmo Group Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą przy ulicy Jasielskiej 10a, 60-476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000437232, identyfikującą się numerem REGON: 302250849 NIP: 9721241158 (dalej „Organizator”).

2.   Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin) stanowi podstawę Konkursu prowadzonego na publicznym profilu mylaq.pl, dostępnym na portalu społecznościowym Instagram pod adresem: https://www.instagram.com/mylaq.pl/ reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, jak również określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora.

3.   Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.

4.   Konkurs odbywa się na zasadach przyrzeczenia publicznego, zgodnie z przepisami art. 919-921 kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

5.   Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 165 z późn. zm.).

§ 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1.   Konkurs skierowany jest do osób fizycznych mieszkających w Polsce i nie prowadzących działalności gospodarczej (dalej „Uczestnik”). Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie. Warunkiem zakwalifikowania pracy do Konkursu jest posiadanie wszelkich praw autorskich do niej.

2.   Uczestnikiem Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora, członkowie władz oraz przedstawiciele Organizatora, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: małżonka, wstępnych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu

3.   Udział w konkursie oraz związane z nim udostępnienie danych osobowych przez Uczestnika jest całkowicie dobrowolne oraz bezpłatne.

4.   Konkurs trwa od 14.02.2024 roku od godz. 9:00 do 18.02.2024 roku do godz. 23:59 czasu polskiego.

5.   Warunkiem udziału w konkursie jest:

a)     Posiadanie konta na portalu społecznościowym Instagram oraz,

b)     Stworzenie w dowolnej formie literackiej, utworu literackiego, w treści którego Uczestnik udzieli kreatywnej odpowiedzi na następujące zadanie konkursowe: „jak wyglądałyby twoje wymarzone walentynki" oraz,

c)      Opublikowanie stworzonej pracy literackiej za pośrednictwem funkcjonalności „dodaj komentarz” bezpośrednio pod postem konkursowym opublikowanym na oficjalnym koncie Organizatora wskazanym w § 1 ust. 2 Regulaminu oraz,

d)     Zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz przyjęcie do wiadomości jego postanowień.

Wszystkie wskazane wyżej warunki muszą zostać spełnione przez Uczestnika łącznie.

6.   Realizacja zadania konkursowego nie może zawierać treści, które:

a)    Mogły zostać zamieszczone z zamiarem naruszenia praw osób trzecich,

b)    Mogą naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochrona praw autorskich i praw pokrewnych,

c)    Mogą zawierać treści obraźliwe, wulgarne lub stanowić groźbę karalną skierowaną do innej osoby,

d)    Mogą być sprzeczne z interesem Organizatora,

e)    Mogą  w inny sposób naruszać postanowienia Regulaminu.  

7.   Uczestnik publikując pracę (utwór literacki) w ramach Konkursu (dalej jako: Praca konkursowa) deklaruje, iż publikacja Pracy konkursowej nie narusza praw ani dóbr osób trzecich oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach i na warunkach określonych w Regulaminie.

8.   W sytuacji, gdy Praca konkursowa będzie zawierać jakiekolwiek dane osobowe osoby trzeciej, Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania zgody osoby trzeciej na udostępnienie jej danych osobowych, dla celów zgłoszenia udziału w Konkursie oraz zapoznać osobę trzecią z treścią niniejszego Regulaminu. W takiej sytuacji, Uczestnik jest zobowiązany przesłać do Organizatora  scan lub zdjęcie oświadczenia osoby trzeciej, wyrażającego zgodę na udostępnienie jej danych osobowych, za pośrednictwem wiadomości prywatnej za pośrednictwem portalu społecznościowego. Brak oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym skutkować będzie usunięciem zgłoszenia konkursowego. Organizator zastrzega, iż w przypadku braku przesłania oświadczenia o wyrażaniu zgody, może skontaktować się z Uczestnikiem. Wzór oświadczenia zgody stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

9.   Organizator Konkursu powoła dwuosobową komisję konkursową (dalej "Komisja Konkursowa"). Komisja Konkursowa ocenia wykonanie zadań konkursowych przez uczestników Konkursu. Do zadań Komisji Konkursowej należy również stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu. Każdemu, kto zgłosił pracę konkursową przysługuje prawo wniesienia odwołania z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, odwołanie rozpoznaje Komisja Konkursowa. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

§ 3 Rozstrzygnięcie konkursu

1.   W ramach Konkursu, nagrodzona zostanie 1 najlepsza, zdaniem Komisji, Konkursowej Praca Konkursowa, za wykonanie której Komisja Konkursowa przyzna 1 Nagrodę.

2.   Komisja Konkursowa przyzna Nagrodę, za wykonanie tej Pracy Konkursowej, która w ocenie Komisji Konkursowej będzie najlepsza pod względem:

a) Kreatywności i zaangażowania Uczestnika – pod tym kryterium oceniana będzie ciekawość Pracy       konkursowej jaką wykonać musiał Uczestnik w celu stworzenia Pracy konkursowej,

b) Estetyki wykonania – w zależności od formy Pracy konkursowej jaką wybrał Uczestnik, oceniane będą zrozumiałe sformułowania oraz kreatywność Uczestnika,

c) Formy wykonania – pod tym kryterium oceniona zostanie forma Pracy konkursowej jaką wybrał Uczestnik – im trudniejsza forma, tym wyżej zostanie oceniona Praca konkursowa,

d) Zgodność Pracy konkursowej z tematyką Konkursu – praca musi spełniać warunki określone w § 2 ust. 5 lit. b) Regulaminu;

e) Twórcze i artystyczne podejście do realizacji Pracy konkursowej – pod tym kryterium oceniane będą walory/cechy artystyczne Pracy konkursowej.

3.   Organizator w ramach Konkursu przyzna jedną nagrodę, która zawierać będzie: 1x naszyjnik „MIŁOŚĆ” marki MOONJWLR, zestaw 5 sztuk lakierów hybrydowych marki MYLAQ (produkty o numerach katalogowych: M773, M775, M772, M840, M044) oraz zestaw startowy do hybryd marki MYLAQ (numer katalogowy M597). Całkowita wartość nagrody wynosi: 443,94 zł.

4.   Do wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Zwycięzca oświadcza, że wyraża zgodę, aby kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlegała wypłacie w Konkursie. Powyższe będzie miało zastosowanie, o ile z powszechnie obowiązujących przepisów praca wynikać będzie obowiązek zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od przyznanej Nagrody.

5.   Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 20.02.2024 roku, do godziny 23:59
pod postem konkursowym, na oficjalnym profilu Organizatora dostępnym na portalu społecznościowy Instagram wskazanym w § 1 ust. 2 Regulaminu, w treści, którego Organizator wskaże nick lub imię i nazwisko Zwycięzcy.

6.   Warunkiem odebrania Nagrody jest przekazanie Organizatorowi swoich danych osobowych wraz z danymi adresowymi w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu, za pomocą wiadomości prywatnej poprzez portal Instagram, w ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników. W przypadku gdy zwycięzcą będzie osoba niepełnoletnia, zwycięzca taki zobowiązany jest w ciągu 24 godzin od publikacji wyników Konkursu przesłać na adres: kontakt@mylaq.pl skan oświadczenia obejmującego pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego Zwycięzcy Konkursu będącego osobą niepełnoletnią, na jego udział w Konkursie.

7.   Organizator zobowiązuje się przesłać drogą pocztową Nagrodę dla Zwycięzcy, w terminie do 14 dni od daty otrzymania danych osobowych, zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu.

8.   Za wygraną Nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną Nagrodę.

9.   W przypadku gdy Zwycięzca Konkursu w terminie określonym powyżej nie poda wszystkich wskazanych danych lub poda adres niepełny lub nieprawidłowy, a w przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo nie prześle skanu oświadczenia, o którym mowa powyżej, zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody i Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, którego zgłoszenie wybierze Komisja Konkursowa. Wszelką odpowiedzialność za tego typu działania ponosi Zwycięzca. Komisja Konkursowa powiadomi o uzupełnieniu wyników Konkursu w sposób określony w ust. 5 powyżej.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub niekompletne dane kontaktowe podane Organizatorowi lub zmianę tych danych przez Uczestnika w sposób uniemożliwiający wydanie mu Nagrody. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej (wedle podanych przez Uczestnika danych) skutkuje przepadkiem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.

11. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.

§ 4 Prawa autorskie

1.   Uczestnik zgłaszając swój udział w Konkursie potwierdza, iż zgłoszona przez niego Praca konkursowa  jest jego dziełem do którego posiada pełnie praw autorskich i pokrewnych oraz, że zgłoszona praca jest wolna od wad prawnych i nie narusza żadnych praw osób trzecich jak również dóbr osobistych osób trzecich.

2.   Zamieszczając prace konkursową zgodnie z § 2 ust. 5 lit. c) Regulaminu, Uczestnik upoważnia Organizatora do nieograniczonego w czasie oraz terytorialnie korzystania z pracy konkursowej poprzez jej publikowanie na następujących polach eksploatacji:

a)    utrwalanie dowolnymi technikami, w tym w szczególności utrwalanie w całości i we fragmentach na wszelkich nośnikach audiowizualnych jak np. taśma światłoczuła, magnetyczna, celuloidowa, nośniki cyfrowe – DVD, CD, CD ROM, VCD, Mini Disc, płyta MP3, klisza fotograficzna, płyta analogowa, dysk optyczny, kości pamięci, i innych nośnikach pamięci,

b)    zwielokrotnianie utrwaleń w całości i we fragmentach dowolnymi technikami, w tym drukarską, reprograficzną, światłoczułą, magnetyczną, cyfrową, optyczną, techniką zapisu komputerowego, na nośnikach audiowizualnych, wideofonicznych, komputerowych,

c)    wprowadzenie do pamięci komputera,

d)    wprowadzenie do lokalnych sieci komputerowych,

e)    tłumaczenie, opracowanie, aranżacja, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany w zapisie komputerowym, z prawem do zwielokrotnienia rezultatów tych zmian, z zachowaniem praw osoby, która te zmiany wykonała,

f)     wprowadzenie do sieci teleinformatycznej np. Internet, wykonywanie kopii takich zapisów oraz ich rozpowszechnianie w sieciach teleinformatycznych,

g)    rozpowszechnianie na stronach internetowych Organizatora, portalach społecznościowych Organizatora oraz na profilach Organizatora w portalach społecznościowych,

h)    udostępnianie za pośrednictwem aplikacji mobilnej Organizatora.

§ 5 Uprawnienia Organizatora

1.   Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie ze skutkiem natychmiastowy, jak również odmowy przyznania uczestnikowi Nagrody w przypadku, gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania Nagrody, w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.

2.   Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania/zamknięcia Konkursu w każdym czasie.

§ 6 Reklamacje

1.   Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z niniejszym Regulaminem w terminie do dnia 25.03.2024 roku.

2.   Reklamacje należy złożyć w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@mylaq.pl.

3.   Reklamacja powinna zawierać dokładne dane Uczestnika oraz powód reklamacji.

4.   Organizator ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

5.   W treści reklamacji Uczestnik wskazuje: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail oraz opis powodu reklamacji i zgłoszonego roszczenia. Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora. Odpowiedź zostanie wysłana w formie wiadomości elektronicznej na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

6.   Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 7 Przetwarzanie danych osobowych

1.   Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz osób trzecich, jeśli zostaną wskazane przez Uczestnika,  przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

2.   Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator Konkursu.

3.   Z Organizatorem konkursu możesz skontaktować się za pośrednictwem:

a)  Przesyłki listowej przesłanej na adres siedziby Organizatora,

b)  Wiadomości elektronicznej przesłanej na adres: kontakt@mylaq.pl,

4.   Organizator wyznaczył IOD, z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem: gdpr@cosmogroup.pl.

5.   Dane osobowe Uczestnika oraz osób trzecich będą przetwarzane w celu:

a)    przeprowadzenia Konkursu, przez który należy również rozumieć przyjęcie zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, przeprowadzenie weryfikacji zgłoszeń, wyłonienie zwycięzców oraz przekazanie nagrody – na podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit a) RODO), wyrażonej w sposób określony w § 2 ust. 7 Regulaminu;

b)    wywiązanie się z obowiązków podatkowych wynikających z przekazanej nagrody – na podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit a) RODO), wyrażonej w sposób określony w § 2 ust. 7 Regulaminu oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c) RODO);

c)    rozpatrywania ewentualnych reklamacji – na podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), wyrażonej w sposób określony w § 2 ust. 7 Regulaminu oraz realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

6.   Wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w Konkursie jest dobrowolne. Jest ono jednak niezbędne, aby Uczestnik mógł wziąć udział w Konkursie oraz otrzymać nagrodę. Uczestnik ma prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, poprzez przesłanie wiadomości na adres: kontakt@mylaq.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych Uczestnika, którego dokonano przed jej wycofaniem.

7.   Organizator będzie przechowywać dane osobowe Uczestnika przez okres niezbędny do wywiązania się z wszystkich obowiązków nałożonych na mocy niniejszego Regulaminu, w tym również obowiązków podatkowych związanych z przyznaniem nagrody oraz wygaśnięciem ewentualnych roszczeń Uczestników mogących powstać w związku z Konkursem.

8.   Dane osobowe Uczestnika mogą zostać przekazane firmom, którym Organizator zleca wykonywanie czynności podczas organizowania Konkursu, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności agencji obsługującej konkurs oraz firmie kurierskiej/Poczcie Polskiej za pośrednictwem, których Organizator dostarcza nagrody.

9.   Uczestnikowi oraz osobie trzeciej przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, w sytuacjach określonych w RODO. Może również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

10. Jeśli Uczestnik lub osoba trzecia uzna, że Organizator przetwarza jego dane osobowe niegodnie z przepisami prawa, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Organizator będzie podejmował wszelkie decyzje w ramach Konkursu, tylko  w sposób określony w § 2 ust. 9 Regulaminu.

§ 8 Postanowienia końcowe

1.   Niniejszy Regulamin dostępny będzie w siedzibie organizatora.

2.   Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w sytuacji, gdy konieczność zmiany wynika z przyczyn nie zależnych od Organizatora.

3.   Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.

4.   Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem, spełnienie wszystkich warunków wskazanych w treści Regulaminu oraz wyraża zgoda na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.

5.   Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisem społecznościowym Instagram ani jego właścicielami czy administratorami. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisów społecznościowych. Uczestnik zwalnia administratora portalu społecznościowego Instagram z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.

6.   W wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia zgody na udostępnienie danych  

___________________________________  

(Imię i nazwisko)  

____________________  

(Miejscowość zamieszkania)  

Niniejszym wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych spółce Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. k. (dalej jako: Organizator) w celu przyjęcia zgłoszenia oraz udziału w Konkursie ___________________________ Organizatora oraz ich wykorzystanie w celu prowadzenia działań marketingowych. Niniejsza zgoda jest w pełni dobrowolna. Jednocześnie oświadczam, iż posiadam wiedzę o przysługującym mi prawie odwołania niniejszej zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie wiadomości do Organizatora. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego dokonano przed odwołaniem mojej zgody. Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałam się z treścią Regulaminu Konkursu _________________________ .

 

_______________________________________________  

(Data i podpis osoby udzielającej zgodę)