Regulamin promocji „Zestaw M920 w cenie promocyjnej 99,99 zł”  

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji pod nazwą „Zestaw M920 w cenie promocyjnej 99,99 zł” jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki MYLAQ oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.mylaq.pl (dalej jako: Organizator).

2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.

3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.mylaq.pl, w zakresie w jakim Klient będzie korzystał z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego.

4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady promocji 

1. Czas trwania Promocji: od 05.12.2023 r. godz. 10:00 do 03.01.2024 r. do godz. 08:59 lub do  wyczerpania asortymentu objętego Promocją, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a) sklep internetowy www.mylaq.pl,

3. W ramach Promocji, każdy Klient spełniający warunki określone w § 1 ust. 5 Regulaminu, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu co najmniej jednego zestawu MY STARTER SET (numer katalogowy: M920) dostępnego w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma możliwość zakupu jej w promocyjnej cenie 99,99 zł. 

4. Promocją objęta jest zestaw MY STARTER SET (nr katalogowy M920) oferowany przez Organizatora oraz dostępny w wybranym miejscu sprzedaży. 

5. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu zestawu MY STARTER SET (numer katalogowy: M920) w promocyjnej cenie 99,99 zł, za pośrednictwem sklepu internetowego www.mylaq.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na co najmniej jedną sztukę zestawu MY STARTER SET, poprzez dodanie zestawu do koszyka zakupowego w sklepie internetowym www.mylaq.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat na zestawu MY STARTER SET, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.mylaq.pl. Cena za zakup zestawu MY STARTER SET zostanie automatycznie obniżona do ceny 99,99 zł podczas realizacji transakcji. 

6. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 ust. 4. – 7. Regulaminu. 

7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

1. Regulamin promocji dostępny jest za pośrednictwem strony sklepu internetowego www.mylaq.pl. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji. 

3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.mylaq.pl. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.mylaq.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.