Regulamin promocji „BLACK WEEK” –

w sklepie internetowym www.mylaq.pl

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1.       Organizatorem promocji pod nazwą „BLACK WEEK” jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki MYLAQ oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.mylaq.pl (dalej jako: Organizator).

2.       Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.

3.       Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.mylaq.pl .

4.       Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

5.       Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora..

 

§ 2. Zasady promocji

1.    Czas trwania Promocji: od 21.11.2022r. godz. 09:00 do 29.11.2022r. do godz. 08:59 lub do  wyczerpania asortymentu objętego Promocją, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2.    Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)       sklep internetowy www.mylaq.pl.

3.    W ramach Promocji, każdy Klient spełniający warunki określone w § 1 ust. 5 Regulaminu, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu dowolnej ilości produktów objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma określony rabat do 80% na zakup produktów objętych Promocją.

4.    Promocją objęte są wszystkie produkty marki MYLAQ oferowane przez Organizatora oraz dostępne za pośrednictwem sklepu www.mylaq.pl, z wykluczeniem produktów już przecenionych.

5.    W ramach Promocji Organizator przyznaje rabat na zakup produktów objętych Promocją w wysokości do 80%. Szczegółowe Informacje dot. ceny danego produktu objętego Promocją po uwzględnieniu udzielonego w ramach Promocji rabatu, zostanie udostępnione przez Organizatora przy każdym produkcie objętym Promocją.

6.    W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania rabatu w wysokosci do 80% na wybrany produkt objęty Promocją, za pośrednictwem sklepu internetowego www.mylaq.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na dowolną ilość produktów objętych Promocją oraz dostępnych w sklepie internetowym www.mylaq.pl, poprzez dodanie wybranych produktów do koszyka zakupowego w sklepie internetowym www.mylaq.pl. Ważneaby Klient mógł uzyskać rabat, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.mylaq.pl. Cena za zakupy produktów objętych Promocją, zostanie automatycznie obniżona podczas realizacji transakcji, o przyznany w ramach Promocji rabat.

7.    Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 ust. 3. – 5. Regulaminu.

8.    Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

 

§ 3. Postanowienia końcowe

1.    Regulamin promocji dostępny jest za pośrednictwem strony sklepu internetowego www.mylaq.pl.

2.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.

3.    Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.mylaq.pl.

4.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.mylaq.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.