Regulamin promocji „Wybrane lakiery MY PEN za połowę ceny” -  w sklepie internetowym www.mylaq.pl

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1.       Organizatorem promocji pod nazwą „Wybrane lakiery MY PEN za połowę ceny” jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki MYLAQ, a także sklepu internetowego dostępnego pod adresami: www.mylaq.pl (dalej jako: Organizator).

2.       Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.

3.       Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.mylaq.pl.

4.       Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

5.       Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

 

§ 2. Zasady promocji

1.    Czas trwania Promocji: od 09.03.2023 godz. 09:00 do 03.04.2023 godz. 08.59 lub do wyczerpania asortymentu objętego Promocją, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2.    Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a.       sklep internetowy www.mylaq.pl.

3.    Każdy Klient, który w okresie trwania Promocji, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu lakierów w pisaku marki MYLAQ MY PEN, spośród objętych Promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma rabat na ich zakup w wysokości 50%.

4.    Promocją objęte są wybrane lakiery hybrydowe w pisaku MY PEN marki MYLAQ, które będą dostępne w wybranym miejscu sprzedaży, których termin ważności będzie krótszy od standardowego. Szczegółowa lista produktów objętych Promocją zamieszczona została w załączniku nr 1 do Regulaminu.

5.    W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu produktów objętych Promocją z rabatem 50%, za pośrednictwem sklepu internetowego www.mylaq.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie poprzez dodanie do koszyka  produktów objętych Promocją oraz dostępnych w sklepie internetowym www.mylaq.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez kliknięcie „Kupuje i płacę” w sklepie internetowym www.mylaq.pl. Cena za zakup lakieru, zostanie automatycznie obniżona podczas realizacji transakcji, o przyznany w ramach Promocji rabat.

6.    Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 ust. 3 Regulaminu.

7.    Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

 

§ 3. Postanowienia końcowe

1.    Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej: www.mylaq.pl.

2.    Klientowi, który skorzysta z Promocji, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy skutkuje tym, że warunki Promocji określone w § 2 Regulaminu, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.

3.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.

4.    Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.mylaq.pl.

5.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.mylaq.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

 

 

Załączniku nr 1 do Regulaminu

 

KOD

NAZWA

M133

MyPen Lakier hybrydowy 3w1 3,7 ml - UV Gel Polish 3in1 - My easy teal

M134

MyPen Lakier hybrydowy 3w1 3,7 ml - UV Gel Polish 3in1 - My easy steel blue

M137

MyPen Lakier hybrydowy 3w1 3,7 ml - UV Gel Polish 3in1 - My easy ruby red

M581

MyPen Lakier hybrydowy 3w1 3,7 ml - UV Gel Polish 3in1 - My easy blue

M582

MyPen Lakier hybrydowy 3w1 3,7 ml - UV Gel Polish 3in1 - My easy light blue

M583

MyPen Lakier hybrydowy 3w1 3,7 ml - UV Gel Polish 3in1 - My easy mint

M584

MyPen Lakier hybrydowy 3w1 3,7 ml - UV Gel Polish 3in1 - My easy lavender

M585

MyPen Lakier hybrydowy 3w1 3,7 ml - UV Gel Polish 3in1 - My easy pink

M587

MyPen Lakier hybrydowy 3w1 3,7 ml - UV Gel Polish 3in1 - My easy dark red

M588

MyPen Lakier hybrydowy 3w1 3,7 ml - UV Gel Polish 3in1 - My easy gray

M646

MyPen Lakier hybrydowy 3w1 3,7 ml - UV Gel Polish 3in1 - My easy flamenco red

M647

MyPen Lakier hybrydowy 3w1 3,7 ml - UV Gel Polish 3in1 - My easy ruby rose

M648

MyPen Lakier hybrydowy 3w1 3,7 ml - UV Gel Polish 3in1 - My easy dark blue

M649

MyPen Lakier hybrydowy 3w1 3,7 ml - UV Gel Polish 3in1 - My easy magenta pink