Regulamin promocji „Zestaw MY PEN Starter Set + MY PEN za 1 zł”

w sklepie www.mylaq.pl

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1.    Organizatorem promocji pod nazwą „Zestaw MY PEN Starter Set + MY PEN za 1 zł” (zwanej dalej: Promocją) jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki MYLAQ oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.mylaq.pl (dalej jako: Organizator).

2.    Promocja ma na celu wypromowanie produktów oraz uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.

3.    Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.mylaq.pl.

4.    Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

5.    Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.).

 

§ 2. Zasady Promocji

1.    Czas trwania Promocji: od 12.05.2023 godz. 9:00 do 29.05.2023 godz. 08:59 lub do wyczerpania produktów objętych Promocją, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2.    Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)       sklep internetowy www.mylaq.pl;

3.    W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu zestawu MY PEN STARTER SET (numer katalogowy M844), objętego Promocją oraz dostępnego w sklepie internetowym www.mylaq.pl, uzyska prawo do zakupu w ramach tej samej transakcji jednego dowolnego lakieru hybrydowego 3w1 MY PEN, spośród dostępnych w sklepie internetowym www.mylaq.pl, w promocyjnej cenie za 1 zł.

4.    Promocją objęty jest zestaw MY PEN Starter Set (M844) oraz wszystkie lakiery 3w1 MY PEN marki MYLAQ dostępne w sklepie internetowym www.mylaq.pl

5.    W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu jednego lakieru hybrydowego 3w1 MY PEN w promocyjnej cenie za 1 zł, za pośrednictwem sklepu internetowego www.mylaq.pl, Klient zobowiązany będzie, w ramach tej samej transakcji, złożyć zamówienie na ZESTAW MY PEN Starter Set (numer katalogowy M844) objęty Promocją oraz jeden wybrany przez siebie lakier hybrydowy 3w1 MY PEN, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie wybranych produktów do koszyka zakupowego w sklepie internetowym www.mylaq.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat na zakup lakieru hybrydowego 3w1 MY PEN, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.mylaq.pl. Cena za zakup wybranego lakieru hybrydowego 3w1 MY PEN zostanie automatycznie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabatu, podczas realizacji transakcji.

6.    Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 ust. 3. – 5. Regulaminu.

7.    Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

1.    Regulamin promocji dostępny jest za pośrednictwem strony sklepu internetowego www.mylaq.pl.

2.    Klientowi, który skorzysta z Promocji przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jednakże w sytuacji, gdy odstąpienie od umowy  skutkuje tym, że warunki Promocji określone w § 2 Regulaminu, nie zostaną spełnione, Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.

3.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu Promocji.

4.    Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.mylaq.pl.

5.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.mylaq.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.